maandag 26 november 2012

LEOPOLD BEERS, directeur stedelijk muziekkorps
In de reeks opmerkelijke bewoners van de Venestraat de eerste

Historische inleiding.
Rien van Beusichem heeft op het internet de vrucht gepubliceerd van zijn studie naar militaire muziek en de militaire muziekkorpsen. Het hele verhaal is hier te vinden:
Halverwege doet hij verslag van een ‘rondgang’ langs de provinciehoofdsteden en doet hij ook Zwolle aan.

3.1.5   ZWOLLE:  muziek voor Schutterij, tuin en sociëteit.
Wij lezen daar een prachtige veelzeggende passage:  
Ook in Zwolle is een muziekkorps der Dienstdoende Schutterij actief geweest. Waarschijnlijk heeft de Schutterij zich de eerste twintig jaar (let op: dat is van 1815 - 1835) moeten behelpen met enkele tamboers en hoornblazers. Dit gezelschap werd langzaam uitgebreid tot een zeer bescheiden muziekkorps. Tot het eind van de jaren dertig was er in Zwolle allerminst sprake van een veelzijdig muziekleven. Eén van de belangrijkste musici in die tijd was F.C. Crönert die in 1837 in gemeentedienst was gekomen als stadsmusicus/muziekdirecteur. Zijn belangrijkste taken waren het geven van zangles en het verzorgen van koordirecties. (...)

Het heeft er alle schijn van dat in Zwolle het meer deftige muziekleven zich vooral via de vocale lijn heeft ontwikkeld.(...). Nadat het orkest Caecilia in 1871 (wederom) ter ziele was gegaan is in 1878 nogmaals gepoogd een orkest te formeren, nu onder de naam Zwolsche Orkestvereeniging. Bij gebrek aan publieke belangstelling werd het orkest in 1891 ontbonden.

Het andere genre werd vertegenwoordigd door het muziekkorps van de Dienstdoende Schutterij dat 32 jaar lang, tot 1903, zich heeft laten leiden door het stokje van meester Wagner. Weliswaar niet Richard maar dan toch wel Heinrich Friedrich.

In 1903 kwam het muziekkorps der Dienstdoende Schutterij onder directie van Leopold Beers die het korps leidde tot aan het moment dat de Schutterijen in Nederland werden opgeheven. Het is zeer waarschijnlijk dat het muziekkorps ook daarna als stedelijk muziekkorps is blijven voortbestaan. Een sterke aanwijzing voor deze veronderstelling vormt een besluit uit 1924 van de gemeenteraad van Zwolle strekkende de opheffing van het Stedelijk Muziekkorps. Dat betekent dat er tot vrij ver in de twintigste eeuw een door de gemeente gefinancierd muziekkorps is geweest.

Wij mogen vereerd zijn te weten dat Leopold Beers waarschijnlijk met genoegen bewoner was van de Venestraat. Hij woonde op nummer 6 tot 1924, het jaar van de opheffing van ‘zijn’ korps.

Overigens blijkt uit de annotatie bij deze foto van een onbekende fotograaf, dat de foto omstreeks 1900 is genomen, waarschijnlijk in de tuin van de Buitensociëteit die in 1877 haar (tuin)deuren opende. Beers woonde toen nog in de Koestraat (17a).